ESET a BIG-Bjarke Ingels Group predstavili koncepčný návrh ESET CAMPUSu – definuje ho environmentálny dizajn, flexibilita a ambícia uhlíkovej neutrality

Bratislava 24.11.2021

Spoločnosť ESET dnes predstavila koncepčný návrh projektu ESET CAMPUS, ktorý je výsledkom takmer dvojročnej spolupráce s víťazom medzinárodnej súťaže na koncepčného architekta – s renomovaným architektonickým ateliérom BIG-Bjarke Ingels Group. ESET CAMPUS už o niekoľko rokov zmení lokalitu bratislavskej Patrónky na epicentrum technologických inovácií, vedy a výskumu. Urbanizmus projektu prirodzene rešpektuje lokalitu, v ktorej vzniká, pričom naplno využíva najmä existujúce prírodné prostredie aj blízkosť lesoparku Železná studnička. Určujúcim princípom navrhovaného architektonického riešenia je najmä environmentálny dizajn, flexibilita a uhlíkovo neutrálna prevádzka budov.

Spoločnosť ESET začala koncepciu svojho nového sídla ako kampusu, ktorý prepája inovatívne firmy s univerzitami a výskumnými inštitúciami, rozvíjať pred niekoľkými rokmi. Odvetvie technológií je bytostne závislé od vedy, výskumu a inovácií, a tie vznikajú iba v podnetnom prostredí a vo vzájomnej spolupráci všetkých aktérov.

„ESET je od svojho vzniku založený na vlastnom výskume, inováciách a špičkovej vede. Práve tie nám umožnili uspieť na globálnom trhu a stať sa svetovým lídrom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Je pre nás dôležité, aby tieto atribúty vyjadroval aj ESET CAMPUS. Samozrejme nám ide o svetový dizajn, ale chceli by sme pri ňom využiť aj najnovšie vedecké poznatky z oblasti architektúry a životného prostredia. Máme tiež ambíciu spraviť ho čo najviac uhlíkovo neutrálny. Našim cieľom je, aby sa ESET CAMPUS stal atraktívnym miestom pre tie najlepšie talenty, aby prichádzali a zostávali pracovať na Slovensku,“ hovorí k myšlienke kampusu generálny riaditeľ ESET-u Richard Marko.

„Nové sídlo ESETu v sebe v doslova zhmotňuje všetky výzvy, ktoré nám v zadaní predostreli majitelia spoločnosti – navrhli sme preto architektúru, ktorá je udržateľná nielen z pohľadu ekológie a ekonomiky, ale je tiež sociálne udržateľná. Namiesto jedného hermeticky uzavretého objektu sme nový kampus rozčlenili do súboru budov, ktoré obklopujú centrálne námestie. Množstvo verejných priestorov, chodníkov a pavilónov v ľudskej mierke vytvárajú spoločne prostredie, ktoré pozýva zamestnancov ESETu, univerzitných študentov aj obyvateľov Bratislavy, aby sa tu radi stretávali, vymieňali si inšpirácie a užívali si spoločný čas. Aj keď architektonické riešenie umožňuje kampusu v budúcnosti organicky rásť, už od prvej etapy bude fungovať pod zjednocujúcou identitou miesta, ktoré je otvorené, integrujúce a dostupné pre komunitu. Sme nadšení, že ESET CAMPUS je súčasťou premeny Bratislavy na mesto, kde v centre pozornosti stojí verejná sféra a jej záujem. Zároveň veríme, že ESET CAMPUS má skutočný potenciál naštartovať vznik novej inovatívnej štvrte, ktorú si toto mesto zaslúži,“ vysvetlil prístup architektov zakladateľ a kreatívny partner ateliéru BIG Bjarke Ingels.

Pandémia, ktorá ovplyvňuje každú oblasť nášho života už takmer dva roky, zasiahla aj do expanzných plánov mnohých firiem a úplne zmenila aj požiadavky na budúce pracovné prostredie. Mohlo by sa zdať, že aktuálna skúsenosť z pandémie a masívny prechod na home office nepraje výstavbe nových priestorov na prácu.

„Pandémia preverila schopnosť firiem zareagovať na zásadnú zmenu vo veľmi krátkom čase, a nie každý ju zvládol. Na druhej strane, táto nová skúsenosť upriamila našu pozornosť na flexibilitu a oveľa viac aj na kvalitu pracovného prostredia, ktorá bude teraz zásadnou požiadavkou pri návrate ľudí do kancelárií. Okrem toho, dnes sa už veľmi konkrétne prejavujú zmeny vyplývajúce z klimatickej krízy, takže dizajn a technické prevedenie nových budov musí na toto všetko reagovať. Práve o týchto oblastiach sme s architektmi z BIG dlho diskutovali a stali sa určujúcimi pre výsledný koncepčný návrh ESET CAMPUSu,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ ESET-u Palo Luka.

ESET CAMPUS – hlavné princípy koncepčného návrhu

Spoločnosť ESET plánuje v areáli bývalej Vojenskej nemocnice vytvoriť ESET CAMPUS – živé miesto, ktoré zmení túto časť mesta na epicentrum inovácií a kreativity v Bratislave. Okrem nového sídla a globálneho vedecko-výskumného centra ESET-u, vytvorí kampus na ploche 55 000 m2 kvalitné a podnetné prostredie pre IT a technologické firmy a startupy a prepojí ich s technicky zameranými vysokými školami. Popri tom kampus poskytne širokú škálu ďalších užitočných služieb a prevádzok, kvalitné verejné priestory a sčasti aj rezidenčnú funkciu vo forme co-livingu, určenú najmä stážistom a zamestnancom firiem. Dôležitou súčasťou kampusu bude športová infraštruktúra a auditórium, pričom mnohé z týchto priestorov bude môcť využívať aj široká verejnosť.

Environmentálny dizajn a funkčná architektúra

Pozemok budúceho kampusu je už dnes plný zelene a priamo susedí s jednou z najobľúbenejších častí Bratislavského lesoparku – Železnou studničkou. Urbanizmus kampusu nielen rešpektuje, ale naplno využíva existujúce zelené prostredie a komplex budov z neho akoby „vyrastá“. V architektúre prevažuje organický tvar budov, ktoré sa v priestore nesnažia okázalo zaujať, ale naopak, pôsobia v ňom veľmi prirodzene.

Architekti sa vyhli konceptu jedného monolitického celku, ale vytvorili súbor vzájomne prepojených viacerých budov, ktoré vytvárajú pocit otvoreného a pozývajúceho priestoru. Od rušnej Lamačskej ulice je súbor budov koncipovaný tak, aby umožnil dobrý prístup k službám a prevádzkam určeným pre verejnosť, ktorú sú umiestnené v parteri. Budovy sídla ESET-u a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré potrebujú kontrolovaný vstup, budú lokalizované viac v centre pozemku. Od Mokrohájskej ulice bude zachovaný prístup k budovám cez hustú zeleň.

Flexibilita a prototypovanie

Flexibilita s možnosťou rýchlych úprav dispozícií sa aktuálne stáva jednou z najdôležitejších požiadaviek pri navrhovaní nových pracovných priestorov. Firmy musia mať možnosť reagovať nielen na nárast počtu pracovníkov či zväčšovanie pracovných tímov, ale aj na zmenu organizácie práce v prípade obmedzení, ako tomu bolo počas pandémie.

Práve oblasť flexibility rieši koncepčný návrh ESET Campusu na viacerých úrovniach. Jedným z riešení sú napríklad pracovné priestory prechádzajúce cez dve podlažia, ktoré umožňujú možnosť flexibilnej úpravy pri raste pracovných tímov alebo potrebe nových zasadačiek.

Netradičný prístup zvolili architekti aj pri koncepcii vnútorného prostredia pracovných priestorov. Navrhujú vytvoriť niekoľko prototypov kancelárií a zasadačiek ešte pred samotnou výstavbou budov, ktoré by určitý čas testovali samotní zamestnanci a sami si určili optimálne nastavenie použitých technológií aj funkčný dizajn.

Energetická efektívnosť a uhlíková neutralita

Ambícia uhlíkovej neutrality sa odzrkadľuje v každej oblasti návrhu – od dizajnu, cez realizáciu a výber stavebných technológií a materiálov až po budúcu prevádzku kampusu. Projektový tím venuje veľkú pozornosť energetickej efektívnosti a možnostiam využitia rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie či prípadnej vlastnej výrobe energií.

ESET CAMPUS – autorský a projektový tím:

Koncepčný architekt: BIG – BJARKE INGELS GROUP
TZB (Technické zariadenia budov): ARUP
Statika: BURO HAPPOLD
Development management: INFLOW

O BIG-Bjarke Ingels Group

BIG-Bjarke Ingels Group je medzinárodné zoskupenie architektov, dizajnérov, urbanistov, krajinných architektov, interiérových a produktových dizajnérov, výskumníkov a inovátorov so sídlami v Kodani, New Yorku, Londýne, Barcelone a v čínskom Šen-čene. Štúdio aktuálne pracuje na mnohých projektoch naprieč Európou, v Severnej Amerike, Ázii a na Blízkom Východe. Architektúra od zoskupenia BIG-Bjarke Ingels Group vychádza z dôkladnej analýzy toho, ako sa súčasný život neustále mení a vyvíja. Vo svojej tvorbe sa architekti ateliéru snažia o produktívny prienik medzi utópiou a pragmatizmom, čím získavajú slobodu meniť povrch našej planéty tak, aby lepšie zohľadňoval potreby súčasných foriem života. V neposlednom rade sa zaoberajú aj vplyvom multikultúrnej výmeny, globálnych ekonomických vzťahov a komunikačných technológií, ktoré si vyžadujú úplne nové prístupy k architektúre a urbanizmu.

Viac informácií na: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WeChat, www.big.dk