Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31 333 535, ako prevádzkovateľ (ďalej len „ESET“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) chce byť transparentná pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov, návštevníkov webových lokalít a všetkých jednotlivcov (ďalej len „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla), ktorých osobné údaje a informácie sú predmetom spracovania podľa podmienok NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, pričom jediným účelom je informovať vás o nasledujúcich témach:

 • spracovanie osobných údajov,
 • všeobecné pravidlá,
 • dôvernosť údajov,
 • práva dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky služby začlenené v rámci týchto webových lokalít a ostatných webových lokalít spravovaných spoločnosťou ESET vrátane webových lokalít, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky používania s pravidlami spracovania údajov. Vo všeobecnosti môžete naše webové lokality využívať na informačné účely bez toho, aby ste poskytli osobné informácie a informovali spoločnosť ESET o svojej identite. Niektoré z našich služieb však potrebujú zhromažďovať ďalšie informácie:

 • Prostredníctvom našich webových formulárov nám môžete poskytovať pripomienky , odpovede alebo požiadavky. Na účely poskytnutia reakcie vás môžeme na základe charakteru alebo účelu komunikácie požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy a iných údajov. Obdobia uchovávania údajov sa môžu v závislosti od charakteru alebo účelu komunikácie líšiť výslovne v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
 • Aby sme zabezpečili správne fungovanie našich webových lokalít, môžeme počas ich návštevy uložiť do vášho internetového prehliadača cookies. Za normálnych okolností ukladáme výlučne cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre fungovanie webových lokalít. Akékoľvek iné cookies budú použité len na základe súhlasu. Aktuálne môžeme ukladať len cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre bezpečné fungovanie webových lokalít, anonymného reportingu a pre poskytnutie vami vyžiadaných služieb, pričom ich nie je možné vypnúť. Spravidla sa ukladajú na základe vami vykonaných úkonov akcie, ktoré tvoria požiadavku na služby. Pokiaľ ich nevymažete ručne, všetky trvalé cookies sa uložia vo vašom prehliadači na jeden (1) rok.

Všeobecné pravidlá

Existuje len niekoľko právnych základov spracovania údajov, pričom ich využívame v súlade s právnym rámcom všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naše aktivity sa vzťahujú najmä na oblasti uvedené nižšie.

 • Súhlas, ak ho vyžadujú právne predpisy.
 • Súlad s právnymi predpismi, napríklad pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa elektronickej komunikácie, fakturácie a účtovania.
 • Právny základ oprávneného záujmu, prípadne dokonca verejného záujmu v súvislosti s počítačovým zabezpečením nás oprávňuje na zhromažďovanie vzoriek a údajov služieb na analýzu, aby sme vám mohli poskytovať ešte lepšiu ochranu, podporu a možnosti. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov uznáva ako oprávnený záujem dokonca aj marketing. Preto využívame túto koncepciu, pokiaľ ide o súbory cookie používané na našich webových lokalitách a pri komunikácii so zákazníkmi.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je poskytnutie všeobecného prehľadu právneho základu a zásad spracovania údajov spoločnosťou ESET. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa zhromažďovania údajov v rámci určitého produktu alebo služby spoločnosti ESET, navštívte príslušné webové lokality.

Dôvernosť údajov

Snažíme sa zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní produktov a služieb spoločnosti ESET údaje uchovávali dlhšie, než je naozaj potrebné. Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj dotknuté osoby.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi o ochrane údajov platnými v členských štátoch Európskej únie. Každá dotknutá osoba má tieto práva:

 • právo požiadať spoločnosť ESET o prístup k svojim osobným údajom,
 • právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo zmeniť neúplné osobné údaje),
 • právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
 • právo požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
 • právo namietať voči ich spracovaniu,
 • právo na prenosnosť údajov, ako aj
 • právo obrátiť sa na so svojou sťažnosťou na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Veríme, že všetky informácie, ktoré spracúvame, sú cenné a potrebné z hľadiska nášho oprávneného účelu a patrí im ochrana s najvyššou prioritou. Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku týkajúcu sa ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s r. o. Zodpovedná osoba Einsteinova 24 85101 Bratislava Slovenská republika dpo@eset.sk